Centrum usług turystycznych Voyager pn - pt 9.00-16:30 784 571 515

Zasady rezerwacji

Centrum Usług Turystycznych Voyager

ZASADY OGÓLNE REZERWACJI

 1. Niniejsze warunki wraz z ramowym programem imprezy stanowią integralną część "Umowy-Zgłoszenia".
 2. Umowa zostaje zawarta w momencie podpisania "Zgłoszenia-Umowy" przez Klienta, uprawnionego pracownika biura podróży i wpłaty określonej zaliczki. Za osobę niepełnoletnią umowę podpisuje jej prawny opiekun lub pełnoletnia osoba upoważniona. Zamówienia zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione.
 3. C U T  VOYAGER zobowiązuje się do solidnego świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie i przyjętym w formie zgłoszenia zamówienia klienta.
 4. Klientem w myśl tych warunków jest osoba podpisująca umowę z biurem, uczestnikiem zaś jest każda osoba biorąca udział w imprezie organizowanej przez C U T  VOYAGER.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Z chwilą zawarcia umowy Klient zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 30% wartości imprezy.
 2. II rata czyli dopłata do całości ceny imprezy powinna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Brak wpłaty należnej C U T  VOYAGER w obowiązujących terminach powoduje wykluczenie z imprezy na warunkach rezygnacji z winy uczestnika .
 3. Jeśli zakup imprezy nastąpił na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy Klient zobowiązany jest wpłacić 100% kwoty.
 4. Klient wpłaca należność na rzecz C U T  VOYAGER w jego siedzibie, u przedstawicieli, przekazem pocztowym lub na rachunek bankowy C U T  VOYAGER.
 5. Zmiany kursów walut oraz cen transakcyjnych stanowiących podstawy kalkulacji ceny imprez mogą spowodować wzrost ceny imprezy, nie wyższy jednak niż 10%. Wzrost cen będzie skuteczny w stosunku do uczestnika włącznie po dołączeniu mu pisemnego zawiadomienia co najmniej 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. Klient może nie zgodzić się na wzrost ceny, jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy i zwrotem wpłaconej kwoty.
 6. Ceny podane w walutach obcych są przeliczane według kursu NBP z tabeli pieniądz- sprzedaż z dnia ostatniej wpłaty.
 7. Po podpisaniu umowy klient nie może korzystać z promocji ogłoszonych po tym terminie.

REALIZACJA UMOWY

 1. Uczestnik powinien posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy (paszport ważny co najmniej 6 m-cy od daty wyjazdu) oraz dowód wpłaty należności za imprezę.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych i docelowych.
 3. W czasie trwania imprezy uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek pilota grupy lub kierownika kolonii, obozu. ACTIV zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie imprezy. Wszelki koszty w takiej sytuacji ponosi uczestnik. W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu kolonii, uczestnik imprezy zostanie wydalony z imprezy bez zwrotu kosztów, a rodzice lub opiekunowie prawni zostaną obciążeni wszystkimi kosztami związanymi z powrotem dziecka m.in. kosztami transportu, opieki w czasie podróży.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody i zobowiązuje się pokryć straty powstałe z tego tytułu w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 5. ACTIV nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Klientów w przypadku jego zamiany, zapomnienia, zgubienia lub kradzieży z winy klienta.
 6. W przypadku zakupienia przez klienta kolonii i obozów młodzieżowych Klient zobowiązuje się do dostarczenia karty kolonijnej w określonym przez C U T  VOYAGER terminie, zawierającej pełne dane uczestnika (obowiązkowo PESEL) i zabrania przez uczestnika aktualnej legitymacji szkolnej.
 7. Organizator nie zwraca wartości świadczeń, których uczestnik nie wykorzystał w trakcie imprezy z własnej winy.
 8. W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie zmianę kolejności lub rodzaju świadczeń jeśli nowe świadczenia są na podobnym lub lepszym standardzie. O dokonanej zmianie organizator ma obowiązek natychmiast poinformować Klienta .

REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 1. Rezygnacja z imprezy turystycznej następuje w momencie złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia.
  Za datę rezygnacji przyjmuje się:
  • dzień jej wpływu do biura;
  • dzień nie wykonanie przez uczestnika czynności określonych umową;
  • dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli uczestnik nie weźmie w niej udziału.
 2. Nie pobiera się kosztów rezygnacji (poza opłata manipulacyjną), jeżeli Klient, w momencie odstąpienia od umowy , wskaże osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w danej imprezie , której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z tej umowy.
 3. W przypadku rezygnacji Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej stosuje się potrącenia wynikające z poniesionych kosztów.

UBEZPIECZENIA

 1. Zawierając powyższą Umowę Klient deklaruje, że jego stan zdrowia i innych osób objętych umową umożliwia udział w imprezie turystycznej, zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraża zgodę na udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji lekarskiej.
 2. Klient ma prawo do zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczeniowej, która pozwoli mu na rezygnację z imprezy z przyczyn losowych bez ponoszenia wysokich kosztów rezygnacji. Ubezpieczenie to jest dobrowolne. Szczegóły są udzielane w biurach sprzedających ofertę C U T  VOYAGER.
 3. Centrum Usług Turystycznych Voyager oświadcza, że jako organizator turystyki posiada Gwarancję Ubezpieczeniową w SIGNAL I DUNA  na warunkach i w zakresie określonych w Ustawie o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Beneficjentem Gwarancji jest Marszałek Województwa Lubelskiego.

ODWOŁANIE IMPREZY I SPRAWY SPORNE

 1. C U T  VOYAGER ma prawo do odwołań imprezy z przyczyn od siebie nie zależnych: siła wyższa (np. klęski żywiołowe, wojna), decyzje władz państwowych lub innych instytucji.
 2. C U T  VOYAGER ma prawo do odwołania imprezy, wyjazd z danego miasta lub innej usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed data rozpoczęcia imprezy w formie pisemnej. W przypadku odwołania imprezy C U T  VOYAGER może zaproponować ofertę zastępczą lub zwraca wpłacone przez Klienta należności bez potrąceń. Wybór opcji należy do klienta.
 3. Reklamacje dotyczące realizacji umowy winny być zgłoszone indywidualnie, wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy. Reklamacje winna zawierać uzasadnienie oraz propozycję naprawienia szkody.
 4. C U T  VOYAGER na prawidłowo złożone reklamacje odpowie w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 5. C U T  VOYAGER nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia w imprezie lub zmiany w programu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych ( np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działania siły wyższej lub inne), nie odpowiada za okoliczności wynikłe z winy Klienta oraz świadczeń fakultatywnych wykonywanych przez innych touroperatorów.
 6. Nieważność pojedynczych postanowień umowy - zgłoszenia lub niniejszych warunków nie narusza ważności całej umowy.
 7. Sprawy nieuregulowane w umowie rozstrzygają przepisy Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeks Cywilny lub sąd właściwy dla danej sprawy.
biuro@wycieczki-voyager.pl
784 571 515